top of page

卒業年度表

西暦       卒業年    学制       期   会員数(物故者を含む) 

1879                   明治12年                        松江中学校                              1 期                                        3

1880                   明治13年                                                                       2 期                                        2

1881                   明治14年                                                              ー                                 卒業生なし  

1882                   明治15年                                                           3 期                            3      

1883                   明治16年                                                           4 期                               18    

1884                   明治17年                                                           5 期                                  3  

1885                   明治18年                                                           6 期                                  6      

1886                   明治19年                                                           7 期                               12       

1887                   明治20年                                                               ー                                 卒業生なし  

1888                   明治21年                                                           8 期                               10 

1889                   明治22年                                                           9 期                                  9   

1890                   明治23年                                                         10期                                 5    

1891                   明治24年                                                         11期                               11    

1892                   明治25年                                                         12期                               12    

1893                   明治26年                                                                    13期                                     14    

1894                   明治27年                                                                    14期                                     25     

1895                   明治28年                                                                    15期                                     24   

1896                   明治29年                                                                    16期                                     18  

1897                   明治30年                                                                    17期                                     39   

1898                   明治31年                                                                    18期                                     34    

1899                   明治32年                                                                    19期                                     38    

1900                   明治33年                                                                    20期                                     43   

1901                   明治34年                                                                    21期                                     55       

1902                   明治35年                                                                    22期                                     71     

1903                   明治36年                                                                    23期                                  114     

1904                   明治37年                                                                    24期                                     92   

1905                   明治38年                                                                    25期              86  

1906                   明治39年                                                                    26期                                     81   

1907                   明治40年                                                                    27期                                     84   

1908                   明治41年                                                                    28期                                     89   

1909                   明治42年                                                                    29期                                     75   

1910                   明治43年                                                                    30期                                     84    

1911                   明治44年                                                                    31期              91   

1912                   明治45年/大正 元年                                                32期                                     81  

1913                   大正 2年                                                                    33期                                     83     

1914                   大正 3年                                                                    34期                                  107    

1915                   大正 4年                                                                    35期                                  105   

1916                   大正 5年                                                                    36期                                     81    

1917                   大正 6年                                                                    37期                                     81   

1918                   大正 7年                                                                    38期                                     77    

1919                   大正 8年                                                                    39期                                     92    

1920                   大正 9年                                                                    40期                                  102    

1921                   大正10年                                                                    41期                                     97  

1922                   大正11年                                                                    42期                                     94   

1923                   大正12年                                                                    43期                                  110   

1924                   大正13年                                                                    44期                                     95  

1925                   大正14年                                                                    45期                                     97   

1926                   大正15年/昭和 元年                                                46期                                  115  

1927                   昭和 2年                                                                    47期                                  131  

1928                   昭和 3年                                                                    48期                                  125   

1929                   昭和 4年                                                                    49期                                  152  

1930                   昭和 5年                                                                    50期                                  159  

1931                   昭和 6年                                                                    51期                                  152 

1932                   昭和 7年                                                                    52期                                  161  

1933                   昭和 8年                                                                    53期                                  162  

1934                   昭和 9年                                                                    54期                                  164 

1935                   昭和10年                                                                    55期                                  159

1936                   昭和11年                                                                    56期                                  177  

1937                   昭和12年                                                                    57期                                  160   

1938                   昭和13年                                                                    58期                                  172 

1939                   昭和14年                                                                    59期                                  169  

1940                   昭和15年                                                                    60期                                  203 

1941                   昭和16年                                                                    61期                                  195  

1942                   昭和17年                                                                    62期                                  203 

1943                   昭和18年                                                                    63期                                  192

1944                   昭和19年                                                                    64期                                  210 

1945                   昭和20年                                                                    65期                                  253  

1945                   昭和20年                                                                    66期                                  269(4年過程)

1946・1947        昭和21年・22年                                                       67期                                 310

1948                   昭和23年                                                                  68期                                 304 

1949                   昭和24年                                                                    69期                                     78  

1945                   昭和20年 入                                                                                                         109

1946                   昭和21年 入                                                                                                         145

※ 旧制中学に入学されたが卒業されていない会員 ​

西暦       卒業年      学制                    期           会員数(物故者を含む)                      

1950                   昭和25年                 松江高校                  高 1期                             全日制 386

1951                   昭和26年                                                高 2期                             全日制 579

1952                   昭和27年                                                高 3期                             全日制 688

1953                   昭和28年                                                高 4期                             全日制 490

1954                   昭和29年                                                高 5期                             全日制 611

1955                   昭和30年                                                高 6期                             全日制 609

1956                   昭和31年                                                高 7期                             全日制 625

1957                   昭和32年                                                高 8期                             全日制 628

1958                   昭和33年                                                高 9期                             全日制 677    通信制       1

1959                   昭和34年                                                高10期                             全日制 649    通信制       1

1960                   昭和35年                                                高11期                             全日制 637    通信制       1

1961                   昭和36年                                                高12期                             全日制 658    通信制       3

1962                   昭和37年                 松江北高校              高13期                             全日制 647    通信制       5

1963                   昭和38年                                                高14期                             全日制 632    通信制    19  

1964                   昭和39年                                                高15期                             全日制 281    通信制    15

1965                   昭和40年                                                高16期                             全日制 451    通信制    13

1966                   昭和41年                                                高17期                             全日制 573    通信制    17

1967                   昭和42年                                                高18期                             全日制 576    通信制    32

1968                   昭和43年                                                高19期                          全日制 589    通信制    31  

1969                   昭和44年                                                高20期                             全日制 554    通信制    24

1970                   昭和45年                                                高21期                             全日制 498    通信制    31  

1971                   昭和46年                                                高22期 ・ 理数科1期       全日制 433    通信制    69

1972                   昭和47年                                                高23期 ・ 理科 2期       全日制 415    通信制 118

1973                   昭和48年                                                高24期 ・ 理科 3期       全日制 408    通信制 118  1974                   昭和49年                                                高25期 ・ 理科 4期       全日制 412    通信制 167

1975                   昭和50年                                                高26期 ・ 理科 5期       全日制 400    通信制 140

1976                   昭和51年                                                高27期 ・ 理科 6期       全日制 385    通信制 166

1977                   昭和52年                                                高28期 ・ 理科 7期       全日制 453    通信制 163

1978                   昭和53年                                                高29期 ・ 理科 8期       全日制 451    通信制 163

1979                   昭和54年                                                高30期 ・ 理科 9期       全日制 458    通信制 120 

1980                   昭和55年                                                高31期 ・ 理科10期       全日制 457    通信制 107

1981                   昭和56年                                                高32期 ・ 理科11期       全日制 444    通信制    98

1982                   昭和57年                                                高33期 ・ 理科12期       全日制 462    通信制    91  1983                   昭和58年                                                高34期 ・ 理科13期       全日制 456    通信制    99

1984                   昭和59年                                                高35期 ・ 理科14期       全日制 431    通信制    85  1985                   昭和60年                                                高36期 ・ 理科15期       全日制 422    通信制    74

1986                   昭和61年                                                高37期 ・ 理科16期       全日制 356    通信制    85

1987                   昭和62年                                                高38期 ・ 理科17期       全日制 360    通信制    84

1988                   昭和63年                                                高39期 ・ 理科18期       全日制 352    通信制    83

1989                   昭和64年/平成 元年                            高40期 ・ 理科19期       全日制 381    通信制    73

1990                   平成 2年                                                高41期 ・ 理科20期       全日制 434    通信制 109

1991                   平成 3年                                                高42期 ・ 理科21期       全日制 444    通信制    89

1992                   平成 4年                                                高43期 ・ 理科22期       全日制 441    通信制    97

1993                   平成 5年                                                高44期 ・ 理科23期       全日制 426    通信制 124

1994                   平成 6年                                                高45期 ・ 理科24期       全日制 445    通信制 116

1995                   平成 7年                                                高46期 ・ 理科25期       全日制 438    通信制    95

1996                   平成 8年                                                高47期 ・ 理科26期       全日制 422    通信制 123

1997                   平成 9年                                                高48期 ・ 理科27期       全日制 432    通信制 107

1998                   平成10年                                                高49期 ・ 理科28期       全日制 423    通信制 108

1999                   平成11年                                                高50期 ・ 理科29期       全日制 390    通信制 136

2000                   平成12年                                                高51期 ・ 理科30期       全日制 393    通信制 151

2001                   平成13年                                                高52期 ・ 理科31期       全日制 395    通信制 146

2002                   平成14年                                                高53期 ・ 理科32期       全日制 389    通信制 160

2003                   平成15年                                                高54期 ・ 理科33期       全日制 395    通信制 157

2004                   平成16年                                                高55期 ・ 理科34期       全日制 378    通信制 168

2005                   平成17年                                                高56期 ・ 理科35期       全日制 347    通信制 144

2006                   平成18年                                                高57期 ・ 理科36期       全日制 350    通信制 182

2007                   平成19年                                                高58期 ・ 理科37期       全日制 349    通信制 172

2008                   平成20年                                                高59期 ・ 理科38期       全日制 293    通信制 189

2009                   平成21年                                                高60期 ・ 理科39期       全日制 302    通信制 176

2010                   平成22年                                                高61期 ・ 理科40期       全日制 315    通信制 193

2011                   平成23年                                                高62期 ・ 理科41期       全日制 287    通信制 155

2012                   平成24年                                                高63期 ・ 理科42期       全日制 302    通信制 103

2013                   平成25年                                                高64期 ・ 理科43期       全日制 299    通信制    36

2014                   平成26年                                                高65期 ・ 理科44期       全日制 286

2015                   平成27年                                                高66期 ・ 理科45期       全日制 289

2016                   平成28年                                                高67期 ・ 理科46期       全日制 304

2017                   平成29年                                                高68期 ・ 理科47期       全日制

2018                   平成30年                                                高69期 ・ 理科48期       全日制

2019                   平成31年/令和 元年                            高70期 ・ 理科49期       全日制

2020                   令和 2年                                                高71期 ・ 理科50期       全日制

2021                   令和 3年                                                高72期 ・ 理科51期       全日制

2022                   令和 4年                                                高73期 ・ 理科52期       全日制

2023                   令和 5年                                                高74期 ・ 理科53期       全日制

2024                   令和 6年                                                高75期 ・ 理科54期       全日制

                                                                                                                              

※なお、新制高校の被服科の卒業年度については現在確認中です。

   随時公開予定ですのでしばらくお待ちください。

bottom of page